Friday, 30 April 2010

Tulisan kang Dadi Underaning Prekara (Panjebar Semangat, No 18, April 2010) Dikantheni Komentare Bonari

Markus Basa Jawa, Sumono Gugat


NARKO:
RONG TAUN kepungkur, pase tanggal 5 April, wis parak esuk, aku lagi wae mulih sak ndeleng wayang kulit neng Blitar, jam wis nuduhke angka 02.20. Lagi wae metu saka jedhing, jam 02.32 hape muni nuduhke anane SMS. Takkira yen kanca ndeleng wayang mau ngabari ana barang sing keri neng ’’grobag jepang’’-ku. Jebul SMS saka Bojonegoro (mas JFX Hoery) unine, ’’Sumono arep gugat KSJ, beneran dadi lantaran ngucek-ucek KBJ. Siap-siap tanggapan ya! Kelik.’’


BONARI:
Ora ana kang prelu dikoemntari.

NARKO:
SMS mau pancen sengaja taksimpen nganti saiki. Nalika Mas Hoery taktlesih apa bener SMS mau saka dhik Kelik, mas Hoery ngyakinake, ’’Iya’’. Piye tanggapane sawise maca SMS kuwi, bose PSJB iki ngakon supaya takon Sumono dhewe. Tanpa ngenteni padhange srengenge, langsung Dhik Mono taktakoni bab rencana gugate kuwi. Jam 02.45 jawaban saka dhik Mono, ’’Aku mau bengi pancen SMS ngono neng pak Kelik, Bos (dheweke pancen warga Triwida sing takpimpin, biyasa ngundang aku ’bos’), tapi kabeh kan durung ngerti apa karepku. Pean (karepe Sampeyan) oleh SMS saka sapa?’’

BONARI:
Ora ana sing prelu dikomentari.

NARKO:
Iya mesthi wae takjawab yen olehku saka Mas Hoery, sing oleh SMS saka dhik Kelik. Jam 03.00 SMS-e dhik Mono nerangake dawa benget, tanpa singkatan kaya umume SMS kae, ’’Bos, aku seneng nek ana wong sing gelem mikir nasibe sastra, tapi nek kosok baline ethok-ethok mikir sastra Jawa jebul mung kanggo ngumbulake jenenge dhewe aku ora trima. Sastra Jawa mung dianggo ajang kasus, kaya polahe selibritis sing surut pamore ben terkenal maneh. Manut petungku sasuwene iki KBJ – KSJ padha, mung kanggo mbukak kasus beberapa gelintir wong supaya ketok duwe pamor maneh, sawetara iku sastra Jawane tetep mbegegeg ora ana sing gelem ngobah-obah.’’

BONARI:
[1] Kasus apa kuwi?
[2] Saka ngendi sangkane dudutan: ’’ sastra Jawane tetep mbegegeg ora ana sing gelem ngobah-obah?’’


NARKO:
Emane nganti titi panulise cathetanku iki kapacak, ’gugate’ Sumono mau durung kababar. Dudu perkara kababar apa durung, (sewulan candhake wis dadi rembug umyeg ing sapatemon sanggar Triwida, sasi Mei 2008) sing baku piye nalare dhik Mono nganti arep ’gugat’ lan ’sapa markuse’. Ing ukarane dhik Mono mau sejatine ana babagan sing pancen narik kawigaten, kudu dianalisa kanthi nalar kang wening. Saora-orane tumrap kita kang pancen (jare) padha gumregut amarsudi basa lan sastra Jawa murih mbalik ing jaman kuncara rukmi.

Ukarane dhik Mono mau antara liya, 1) ana wong sing gelem mikir nasibe sastra, tapi nek kosok baline ethok-ethok mikir sastra Jawa jebul mung kanggo ngumbulake jenenge dhewe, 2) Sastra Jawa mung dianggo ajang kasus, 3) Sasuwene iki KBJ – KSJ padha, lan kaping 4) Sastra Jawane tetep mbegegeg ora ana sing gelem ngobah-obah.

BONARI:
Delengen nomer 1 kuwi! Lho, yen paraga kang didumuk kuwi isih ’’mikir’’ kok wis didakwa ethok-ethok tur wis diarani yen motivasine mung kanggo ngumbulake jenenge dhewe?

NARKO:
Kanggo ngonceki ukara nomor (1) mau kudu merlokake spionase, telik sandi, intele kasusastran Jawa. Sajake dhik Mono wis nampa tandha-tandha anane babagan kang kurang (apa ora) beres ing jagading susastra Jawa, utamane ing paragane. Lha, banjur sapa sing patut dicubriyani? Sapa sejatine paraga kang ethok-ethok mikir sastra Jawa jebul mung kanggo ngumbulake jenenge kaya selebiritis sing wis surut pamore? Sapa pawongan kuwi? Saking semangate nganti dhik Kelik ajak-ajak Mas Hoery supaya siyaga ing gati, sawega ing kardi aweh tanggapan. Kaget sanalika sang baureksa PSJB. Saka Bojonegoro nuli nglayangaken warta tumujweng sanggar Triwida ing Tulungagung. Apa mas Hoery uga ngirim menyang kanca liyane ora mudheng? Krana dhik Mono kuwi wargane Triwida (sanggar sing akeh anggota wargane) Mas Hoery kira-kira banjur nduweni panduga yen niyat ’gugate’ Sumono kuwi ’sepengetahuan’ Triwida utawa wong Triwida pancen ora ngerti? Yen sing ’dicurigai’ dhik Mono mau pancen ana tenan, sajake kok kaniaya temen ana wong Jawa duwe trekah kurang becik. Wedhus prucul alulang macan, supaya duwe pamor ing donyane kewan alas. Yen kober nyilih siyunge celeng supaya duwe siyung maneh?

BONARI:
Tekan kene isih durung cetha, satemene sapa sing ’dicurigai’ kuwi.


NARKO:
Angka (2) sastra Jawa mung dianggo ajang kasus, isih sambung rapet karo angka (1).

BONARI:
Ajang kasus? Kuwi apa sing dikarepke?


NARKO:
Lha iki sing kudu dipetani maneh, sapa sing saiki pamore wis mlorot banjur ada-ada gawe ’kasus’ , supaya ditanggapi, dadi polemik rame ing majalah (ora mungkin neng Tv, sebab sastra Jawa ora payu didol neng Tv). Jenenge wis suwe kasilep jamane Century, kagerus ulegane Gayus, kepingin diungkit-ungkit maneh. Iya yen ana sing nanggapi, yen ora? Utawa ada-ada gawe kajatan sing ’’berbau sastra Jawa’’ mapan ing panggonan sing ora tau kambon sastra Jawa. Jebule mung dadi makelare basa (sastra) Jawa.

BONARI:

Sok sapaa kang rada tlaten njingglengi pekabaran ngenani kegiyatan Sastra Jawa mesthi bakal enggal dhamang menawa paraga markus kang dikarepake ing tulisane Kang Narko iku ora liya Bonari Nabonenar, kang ing tanggal 4 – 5 Agustus 2009 wingi gawe ada-ada nggelar Festival Sastra Jawa dan Desa, ing papan kang pancen diakoni ’’sangat terpencil’’ dening kang padha rawuh saka Jakarta, Yogya, Semarang, Banyuwangi, lan liya-liyane, yakuwi Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek (saget kawaos ing: http://ppsjs.blogspot.com/2009/10/penulis-sastra-jawa-ngumpul-ing.html).
Utawa, sapa sing satemene dikarepake, yen dudu Bonari?

NARKO:

Banjur angka (3) sasuwene iki KBJ lan KSJ padha. Apa sing dikarepake tembung ’padha’ ing antarane kongres kalorone mau? Jebul sing padha kuwi ancas tujuwane yaiku mung kanggo mbukaki cathethan lawas, pamrihe supaya ’segelintir wong’ kuwi bisa moncer maneh. Merga saka sengkud gumregude ngadani KBJ lan KSJ. Dadi pendhekare kongres! Jenenge mumbul (embuh entuk bathi material apa ora?) ora mikiri kongres sing wragade yutan mau tumanja apa ora? Asil keputusane ana tindak-lanjute napa mboten? Ditanggapi positif lan karya nyata saka pemerintah daerah apa ora? Sastrawane piye? Budayawan Jawa pripun? Ing kene dhik Mono isa mbedakake sing sapa oleh jeneng lan sapa sing oleh jenang! Lan, sapa sing kapiran-kapirun? Bubar kongres kahanane sastra Jawa panggah (4) isih mbegegeg kaya tugu sinukarta, ora ana sing nyenggol, ora ana sing nggepok. Aja maneh kok wong ’njaba’, wong sing tau oleh jeneng lan jenang saka pokal gawene gawe ’kasus’ wae wis ora ngreken! Makelar kasus basa (klebu sastra) Jawa wis mlayu sipat kuping menyang Negara embuh!

BONARI:
Ing endi dununge luput yen ana paraga golek jeneng lan/utawa golek jenang? Utawa, yen diarani golek jeneng lan/utawa jenang kanthi nganiaya liyan apa kuwi bleger manungsa utawa bleger basa/sastra Jawa, nganiaya sing kayangapa?

NARKO:
Lha apa KBJ kaping 5 kang bakal kagelar ing Jawa Wetan taun 2011 mbesuk isih padha kaya dudutane dhik Mono lan sawenehing sastrawan sarta budayawan Jawa, tegese mung pinter ada-ada gawe ’kasus’ kanggo ngundhakake pamore dhiri pribadhi ’’sang pendhekar’’? Apa dadi ’’raja alas’’ iki.

Macan loreng/nggereng mrojol saka krangkeng/mlaku turut dalan sudhetan/nggoleki watu gilang/papan lungguhe sing ilang/nalika banjir bandhang//macan loreng/mung bisa mlenggong/weruh kanca-kancane ganti sandhangan/ supaya ora ditumbak wong mbebedhag/sing butuh buron alasan//macan loreng/kelangan crita, kelangan dongeng/senajan untune wis ompong/nanging sing ngati-ati, mitra/lambene isih ngemu wisa//. (Layang Panantang : 44).

BONARI:
Iki bageyane ’KBJ’

NARKO:
Sapa sing disengguh macan ompong sing isih mbebayani?
Niyate dhik Mono pancen apik, yen ora (durung) kasil nggugat, sejatine dheweke wis gawe Layang Panantang antologi sing kasil nggawa dheweke entuk hadiah Rancage taun 2010 bidhang sastra bebarengan karo sedulur Bonari Nabonenar ing bidhang jasa pembinaan basa. Kekarone saka sanggar Triwida Tulungagung (sanajan Bonari Nabonenar saiki wis dadi ketua PPSJS, Paguyuban Pengarang Sastrawan Jawa Surabaya).

BONARI:
Bedane, Layang Panantang-e Sumono ora blaka ndumuk anane Markus ing basa/sastra Jawa, dene liwat andharane iki kang Narko ketok le ’’tendensius’’ banget. Kok saupama ora ana racikaning ukara iki: ’’…ada-ada gawe kajatan sing ’’berbau sastra Jawa’’ mapan ing panggonan sing ora tau kambon sastra Jawa. Jebule mung dadi makelare basa (sastra) Jawa,’’ mesthi ora konangan yen sing diarah satemene: Bonari.

NARKO:
Ngrembug lan nggepok senggol sastra Jawa pancen kebak resiko, ora mung omong thok, nanging cucul dana kanggo ’’nguripi’’ sastra Jawa kuwi perlu. Aku sarujuk panemune dhik Mono yen lelumban ing jagading kasusastran (Jawa) aja cilik ati. Yen saiki durung akeh wong sing aweh kawigaten mareng donyane kasusastran, ora ateges kasusastran mono remeh, babar pisan ora. Nanging malah tiba kosokbalen, karya sastra wis dadi sawijining barang mewah, sing ora saben wong bisa menikmati, apa maneh nganti nduweni. Wiwit dina iki wis ora perlu ngresula, sambat, wadul, kanthi swara trenyuh sinambi netesake luh perkara donyane kasusastran, sing jarene kasingsal ing sampiraning jaman.

BONARI:
Isih aluwung ngresula utawa sambat tinimbang nyebar pitenah.

NARKO:
Sepisan maneh, pokok aja nganti mung dianggo ngumbulake jenenge dhewe kanthi pawadan ngopeni sastra Jawa. Bubar entuk jeneng lan jenang banjur jenat. Satemene dadi makelar ora mung pawitan ilat, nanging ati lan mripat minangka gendhewaning tekad.
Nuwun. []


BONARI:
Aku uga takon: mengko gek sing ggethu nulis crita cekak utawa novel kuwi ya luwih murih kombule jenenge dhewe?


PANUTUP:
Yen Sumono konsisten karo kandhane liwat SMS, manawa dheweke mung pengin gawe rame-ne sastra Jawa lan kangen acara Pengadilan Sastra Jawa kaya kang wus nate kagelar sawatara taun kepungkur, takenteni uleme, aku siap dadi terdakwa, utawa yen wegah diarani fitnah, becike artikel kang kebak ’’asumsi’ lan pandakwa-pandakwa mlompong tanpa wewaton kuwi enggal diklarifikasi. Utawa padha pengin nuhoni unen-unen, ’’Wani silit wedi rai!’’


Malang, 1 Mei 2010

Tuesday, 27 April 2010

Etik Juwita dan Putri Raemawasti

Ketua SBMI Jatim Moch Cholily menga- barkan bahwa para calon Bupati Jember bakal diadu dalam sebuah acara debat untuk persoalan buruh migran. Tentu itu akan jadi acara yang menarik. Dengan digelarnya acara debat itu (sebagian) masyarakat calon pemilih akan dapat mengetahui sejauh mana pemahaman calon pemimpin mereka berkaitan dengan nasib sekian banyak warganya yang mencari rezeki di negara lain. Lalu, berdasarkan pemahaman itu, kira-kira program macam apa saja yang bakal dilaksanakan calon terpilih nanti demi mengatasi sekian banyak persoalan yang berjalin-berkelindan sejak persiapan pemberangkatan hingga pasca-kepulangan para BMI itu ke tanah air.


Dalam waktu dekat ini, beberapa kabupaten yang masuk kategori ’’pengirim BMI terbanyak’’ di Jawa Timur bakal menggelar hajat demiokrasi alias pilkadal, seperti Malang, Ponorogo, dan Banyuwangi. Walau mungkin tidak tergolong pengirim terbanyak, ada lagi Kaupaten Trenggalek, yang, menariknya, salah satu calonnya adalah incumbent (sekarang wabub), Machsun Ismail, S.Ag. M.M, seorang mantan BMI. Ia pernah bekerja di pengeboran minyak di Malaysia sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dan kemudian dua kali terpilih jadi Wabub Trenggalek.

Acara depat seperti digagas SBMI (Serikat buruh Migran) Jawa Timur itu juga bagus bukan saja untuk mengetahui pemahaman serta rencana program para kandidat berkaitan dengan keberadaan para BMI asal daerahnya, melainkan juga seklaligus menjadi momentum untuk membekali para calon pemimpin daerah dengan pengalaman yang akan menjadi ingatan --terutama bagi calon terpilih, agar kelak benar-benar bijak menghadapi berbagai persoalannya, dan menjadi pemimpin yang tidak hanya melihat rakyatnya sebagai angka.

Dengan demikian, kelak, misalnya, tidak akan terulang peristiwa yang tergolong ganjil, walau tak banyak orang menyadarinya, yang pernah terjadi di Blitar. Pada 2007 Putri Raemawasti yang asal Blitar itu terpilih sebagai Miss Indonesia. Ia lalu diarak keliling kota Blitar, dielu-elukan sebagai telah membawa nama baik daerah asalnya. Lalu, tahun berikutnya (2008) seorang BMI asal Blitar juga, Etik Juwita namanya, berhasil memasukkan namanya di barisan 20 cerpenis terhebat Indonesia versi Pena Kencana, dan dimonumenkan dalam buku yang diterbitkan Gramedia. Anehnya, seperti tak ada orang Blitar yang mengetahuinya, apalagi para pejabat daerah di sana. Jangankan diarak, barangkalai sekadar ucapan selamat via SMS atau apalagi telepon pun juga tidak.

Ayo sekarang kita bandingkan, kira-kira siapa memberikan isnpirasi lebih esensial, seorang selebritis dadakan itu ataukah seorang penulis seperti Etik? Berdasarkan pengalaman selama ini, kalau sekadar semacam ratu cantik kelas nasional, sebentar juga dilupakan orang, apalagi jika yang bersangkutan tidak bisa mewarnai perjalanan kehidupannya dengan hal-hal positif yang menginspirasi banyak orang. Kalau boleh sedikit slengekan, ia, ’’si ratu cantik’’ itu akan memudar seiring usianya. Sementara ’’si juara sastra’’ makin tua akan makin ’seksi’-lah dia! Tulisan, walau sekadar sebuah cerpen atau sebuah puisi, ketika ia sudah dimonumenkan dalam buku seprestisius itu, selama anak sekolah masih mendapatkan pelajaran bahasa dan sastra, selama masih ada fakultas sastra di perguruan tinggi, ia akan tetap lekat di ingatan. Malahan dalam dunia sastra, tak jarang orang justru semakin dihormati berkat karya-karyanya, setelah meninggal dunia!

Perbandingan macam bigitu memang bisa diperdebatkan. Tetapi, ketika mengingat ’nasip’ seorang Etik Juwita dibandingkan seorang Putri Raemawasti, kita jadi boleh bergumam, ’’Nah, andai dulu sebelum pilkada ada Debat Kandidat soal BMI di Blitar, ceritanya bisa lain kali yeeeee……!’’

Selamat memeringati Hari Buruh Sedunia!


REDAKSI MAJALAH PEDULI EDISI MEI 2010


Tuesday, 20 April 2010

Sepak Bola Itu Tidak Penting!

Saya tahu, tulisan ini dapat memancing kemarahan banyak pihak, instisusi maupun perorangan. Tetapi, bukankah dunia persepakbolaan kita adalah dunia yang nyaris penuh dengan kemarahan? Lagi, kemarahan tidak selalu buruk, bukan?

Saya menganggap sepak bola tidak penting. Tetapi, saya tahu, ribuan, jutaan, atau bahkan puluhan juta rakyat Indonesia selain saya menganggap sepakbola sedemikian penting. ’’Rakyat yang mengalami banyak tekanan, ekonomi, politik, sosial, memerlukan saluran untuk melepaskan emosinya. Di lapangan sepakbola kita bisa bersorak, berteriak, dan bahkan mengumpat semau kita tanpa khawatir dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik,’’ demikian ujar seorang kawan saya. Jika pernyataan kawan saya itu benar, jangan-jangan sepak bola itulah yang ikut pula menggilas kesenian tradisional macam ludruk yang biasanya tampil sebagai suara rakyat yang kritis terhadap lingkungan, masyarakat, dan bahkan pemerintah.

Tetapi, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa para birokrat, politisi, dan orang-orang dengan kedudukan tertentu sangat berkepentingan dengan sepakbola, terutama untuk merebut dan/atau mengukuhkan kedudukan mereka. Di sebuah kota, konon, seseorang harus membuktikan sukses mengetuai sebuah klub sepakbola untuk mendapatkan jalan lempang menuju jabatan walikota. Suara rakyat memang sangat berharga di dalam pemilu. Termasuk pemilukada. Olahraga apalagi yang memiliki massa sebanyak sepakbola?

Sepakbola adalah olahraga dengan dukungan massa yang begitu besar. Ironisnya, di negri ini, sepakbola ternyata tidak mampu mendapatkan cukup suntikan dana dari para sponsor, atau perusahaan-perusahaan yang sangat berkepentingan dengan massa yang sangat besar itu. Karenanya, dana pun perlu disuntikkan dari APBD atu bahkan APBN?

Negara tentu memiliki kepentingan untuk, meminjam slogan yang sangat popular di era Orde Baru, ’’Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.’’ Pemerintah berkewajiban memenuhinya, dan di sinilah kiranya fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi penting. Tetapi, sekarang ini, di dalam dunia persepakbolaan, jangan-jangan kita hanya sedang: ’’Memasyarakatkan bonek dan membonekkan masyarakat!’’ Lihatlah, di sekitar persepakbolaan yang sedang kita bicarakan ini, berapa banyak kepala bocor terkena lemparan batu, berapa jiwa melayang karena terjatuh dari kereta api, dan sekian banyak kerepotan lain yang ditimbulkan oleh ulah negatif para pendukung kesebelasan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, tampaknya lebih sibuk memikirkan bagaimana mengirimkan atlet, petinju, kesebelasan, ke luar negri dan mengupayakan berbagai cara agar kembali ke tanahair dengan medali kemenangan, syukur-syukur medali emas. Dan olahraga pun menjadi tumpuan pertaruhan nama baik bangsa setelah kenyataan membuktikan bahwa prestasi bangsa ini jeblok di banyak hal, dari soal kesejahteraan warga, kemajuan teknologi, pendidikan, dan bahkan merah pula rapor kita di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (dari korupsi) dan penegakan hukum.

Kompetisi olahraga antar siswa, antarmahasiswa, antarkampung, memang masih ada, tetapi seolah-olah itu diselenggarakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Maka, kita bisa bertanya, misalnya: Berapa rupiahkah yang dianggarkan Pemerintah untuk menggelar sepakbola galadesa? Kalau mau membuat masyarakat lebih sehat jasmani dan rohani melalui olahraga, sesungguhnyalah kompetisi atau agenda olahraga di kampung-kampung itu yang penting untuk lebih digalakkan. Pada gilirannya nanti, bibit-bibit unggul akan terjaring atau bermunculan dari situ.

Persepakbolaan kita juga menambah ironi pada dirinya dengan semakin bernafsu mendatangkan pemain asing. Lha, terus di manakah kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa? Dan kita berbusa-busa berbicara tentang persepakbolaan nasional, padahal yang kita urusi adalah ’’persepakbolaan internasional’’! Kita mendatangkan orang asing dan memberi mereka fasilitas mewah serta gaji yang sangat besar agar bersemangat menyalurkan hobi bermain bola mereka di depan mata kita. Tahukah Anda, berapa gaji seorang pemain bola dari negri lain yang kita minta untuk bermain (-main) di negri ini? Dan untuk uang sebanyak itu, berapa jiwa anak negri ini yang mesti bertaruh nyawa di luar negri (sebagai buruh migran)?

Karena sebagian besar rakyat kita adalah orang-orang kalah, maka mereka menikmati sepakbola semata-mata sebagai pertaruhan kalah dan menang. Kalau kesebelasan kesayangan mereka menang, mereka mabuk kemenangan, dan untuk beberapa saat melupakan kekalahan sejati mereka dalam hidup keseharian. Jika kekalahan menimpa kesebelasan kesayangan mereka, rasa frustasi pun berakumulasi, dan sebegitu mudahnya menejelma amuk. Lalu, kita bisa saja hanya menuding kekalahan kesebelasan kesayangan mereka sebagai satu-satunya penyebab. Rakyat kita, tampaknya memang lebih memerlukan pertandingan sepakbola sebagai pelarian, dan bukannya menikmatinya sebagai sebuah rekreasi. Bagi sebagian besar penonton sepakbola kita, permainan baik atau buruk itu tidak penting. Bahkan, diam-diam banyak pula tampaknya yang berharap agar terjadi adu jotos di tengah lapangan.

Jangan-jangan kita semakin kedodoran justru karena menganggap sepakbola itu sedemikian pentingnya. Sedemikian pentingnya, sehingga orang-orang penting yang tak pernah kenal poncotane bal (sudut-nya bola) pun biasanya begitu bernafsunya untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Maka, marilah menyugesti diri kita masing-masing dengan membisikkan ini, ’’Sepakbola itu tidak penting!’’ seperti tampaknya, saudara-saudara kita di Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, juga mengatakan hal yang sama. Dan tampaknya mereka hidup lebih bahagia dan sejahtera!* []

Sunday, 18 April 2010

Saatnya Rakyat Memberikan Contoh

Marilah terlebih dahulu kita sepakat bahwa memberikan contoh atau teladan adalah lebih baik daripada menyeru dengan kata-kata. Bisa jadi memang, ada saatnya kata-kata bisa cukup ampuh. Tetapi, kini udara kita sudah dipenuhi busa kata-kata. Disebut busa karena banyak yang kemudian kita ketahui hanya omong kosong belaka. Mereka yang kita sanjung-sanjung kepandaiannya pun tak malu-malu memanipulasi kata-kata. Bahkan, memertontonkan pokrol bambu di tempat-tempat terhormat.

Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa rakyat? Rakyat yang mana pula? Terus terang, tulisan ini sengaja dibuat dalam momentum menjelang pilkada. Selain Kota Surabaya, beberapa kabupaten/kota di Jatim kini tengah sibuk mempersiapkan pesta demokrasi yang popular dengan sebutan pilkadal itu. Maka, anggap saja bahwa semua yang berhak menggunakan hak pilihnya nanti adalah rakyat.

Beberapa waktu lalu saya menulis di dinding Facebook saya begini, ’’Manusia Indonesia itu ada tiga: [1] mendapatkan kompor gas ratusan ribu harganya, [2] mendapatkan komputer Rp 15 jutaan, dan [3] mendapatkan mobil seharga Rp 1,3 milyar. Hore, saya manusia Indonesia nomor satu!’’

Para pejabat kita yang ada di Jakarta sana tampaknya memang tengah kemaruk-kemaruk-nya pamer: pokrol bambu dan keserakahan. Untuk mengetahui betapa trampilnya pejabat kita memanipulasi kata-kata, melebihi kawan-kawan saya yang penyair, kita hanya perlu nonton televisi. Mengenai keserakahan mereka, ingatlah, beberapa hari setelah diberi mobil mewah harga Rp 1,3 milyar/unit/orang, ramai pula berita mengenai rencana kenaikan gaji mereka.

"Gaji saya nggak masalah mau naik mau turun. Tapi kalau kita lihat komparatif dengan beban tugas atau dengan direktur perusahaan swasta itu jauh,’’ kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi seperti dikutip detik.com.

Coba, kalau rakyat yang beralasan seperti itu mesti pejabat akan segera menyergap, ’’Siapa suruh kau jadi pejabat? Jadilah direktur swasta!’’ Apakah mereka tidak pernah risau dengan jutaan rakyat yang menganggur, dan jutaan lainnya bekerja sangat keras tetapi hanya dapat gaji senilai sekali makan mereka? Bayangkanlah, ada manusia Indonesia yang ongkos sekali makannya bisa setara dengan (atau jangan-jangan malah lebih dari) nilai gaji sebulan seorang pekerja sangat keras? Artinya, ongkos sekali makan untuk satu orang kira-kira setara dengan ongkos hidup sekeluarga pekerja sangat keras itu? Begitu, kan, nalarnya?

Agak mundur lagi, rakyat juga sempat di-elus-elus dengan kata-kata ’’pendidikan gratis.’’ Ketika kemudian terbukti tidak gratis, pejabat pun berkilah, lha itu kan bahasa iklan. Pengertian gratis menurut pejabat, ternyata berbeda dengan yang dipahami rakyat. Nah, lalu kemakmuran dan kesejahteraan hidup macam apa yang dapat diangankan oleh segenap warga negara ini kalau pejabat dengan rakyatnya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu?

Apa hubungannya semua itu dengan pilkadal? Jika Anda bertanya begitu, mohon dijawab pertanyaan ini: Apakah pejabat dari jenis yang kemaruk harta dan hanya pinter bermain kata-kata yang kita inginkan menjadi pemimpin di wilayah kita? Saya pastikan, jawaban Anda: ’’Bukan!’’

Kita menginginkan pejabat yang amanah, jujur, cakap, tidak korup, lengkap dengan sifat-sifat yang baik lainnya. Jika Anda setuju demikian, marilah sekarang kita memarahi diri kita. Anggap ini sebagai ritual, sebagai lelaku, untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar kewahyon, dan bukan pemimpin karbitan.

Anda juga boleh segera memarahi saya, karena saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya selama ini kita hanya mengharapkan atau bahkan menuntut segala macam kebaikan dari pejabat-pejabat dan pemimpin kita, sedangkan kita sendiri dari awal prosesnya sudah tidak jujur. Kalau saya memakai istilah ’kita’ maka pengertiannya adalah rakyat sebagai kesatuan. Sehingga, setitik keburukan akan memberikan alasan untuk mengatakan bahwa kita buruk.

Ternyata si serakah itu bukan hanya para pejabat. Rakyat pun selama ini suka aji mumpung. Mumpung musim pilkadal, mumpung ada yang bisa dipalak, maka beramai-ramailah rakyat memalak para calon pemimpinnya. Urusan palak memalak inilah yang kemudian menggelinding sebagai money politic alias politik dhuwit.

Kita, rakyat, bukanlah kumpulan orang-orang bodoh. Tetapi, marilah kita berjamaah mengakui bahwa selama ini kita selalu silau dengan baliho, dengan umbul-umbul, dan gambar-gambar yang ditempel di pepohonan pinggir jalan itu. Bahkan, kita tidak ragu-ragu meminta sejumlah uang untuk memastikan siapa calon yang kita pilih. Kita menjual suara kita secara eceran dan kemudian menjualnya lagi dalam kemasan kelompok (per RT, per Dusun, per Desa, dan seterusnya). Bahkan, tentunya ada pula di antara kita masih tega menjual suara kepada lebih dari seorang calon.

Selain cara penjualan dengan uang kontan yang bisa dibagikan kepada setiap pemilih, ada lagi kemasan (suara) kelompok yang harganya dipatok dengan aspal seruas jalan atau sebuah jembatan.

Kita masih ingat bukan, dalam Pileg yang lalu, banyak berita tentang penarikan kembali semen, bahkan juga karpet musala oleh caleg yang gagal. Itu bukti cetha wela-wela bahwa praktik jual beli suara bukanlah isapan jempol, bukan? Dan hanya berselang bulan, kita berteriak-teriak bahwa wakil kita nggak mutu, ternyata lebih mewakili partai ketimbang konstituennya. Sebentar-sebentar kita juga turun ke jalan, mengolok-olok, bahkan menghujat para pejabat kita, seperti bagian awal tulisan ini.

Nah! Sekarang ketahuan. Agaknya kita benar-benar keblinger kalau kemudian mengolok-olok atau menghujat para pejabat. Lha wong kita bisa lebih runyam dibandingkan mereka kok, andaikata kita punya kesempatan! Dan lagi, bukankah kita sudah menjual suara kita? Maka, kalau kita mau disebut konsekuen, kita mestinya mengakui bahwa kita tidak lagi punya wakil di lembaga bernama Dewan Perwakilan Rakyat itu. Kita telah menjualnya seharga lima belas atau dua puluh ribu rupiah! Sesungguhnya kita sudah tidak lagi punya hak untuk menuntut, bahkan untuk didengar suara kita.

Jika kita menghendaki pejabat yang mau memerhatikan rakyatnya, pemimnpin yang mengayomi, yang amanah, cakap dan tidak korup, ya marilah bersama-sama memantang uang lima belas atau dua puluh ribu itu. Dan kita punya hak untuk berteriak atau bahkan melabrak jika kelak terbukti mereka serong. Soal pembangunan jalan atau jembatan, dan bahkan melindungi segenap warga negara dari segala macam mara bahaya, termasuk bahaya kelaparan, kemiskinan, maupun kebodohan, itulah tugas negara yang mesti dijalankan oleh pemerintah melalui tangan-tangan pejabat serta pemimpin kita. Pejabat dan pemimpin yang hanya kita titipi ’suara’ kita, bukannya yang telah membelinya dari kita.

Memberikan contoh yang baik kepada para pejabat dan pemimpin kita, mau? Sekarang inilah saatnya! [bonarine@yahoo.com]

Thursday, 15 April 2010

NABOK NYILIH TANGAN

siapakah yang nabok nyilih tangane
satpol pepe?
sesungguhnya mereka berutang nyawa
dan darah
dan airmata
mengalir sepanjang masa


mereka minta maaf
dengan kata bersayap
dan sekilas pun susah kita tangkap
rasa bersalah itu berkelebat
sedang kita dituntut jadi pemaaf

APRIL, 2010

Thursday, 8 April 2010

Kongres Basa Jawa V: Aja mung Mburu Gebyar!

Nalika digelar Kongres Basa Jawa (KBJ) I ing Semarang (1991), sawijining esuk pengarang (kang uga pulisi, dhek semana dhines ing Polda Jawa Timur) Ismoe Riyanto, bengok-bengok ing latar hotel. Kurang-luwihe mengkene pambengoke, ’’Yak apa iki rek! Mosok iki wong Jawa, Kongres Basa Jawa, isuk-isuk disarapi cara Landa!” Prekarane, mbokmenawa pengine sarapan sega goreng utawa sega pecel, kamangka esuk iku sarapan saka hotel ing laladan Srondhol kuwi roti bakar karo endhog godhog.

KBJ II kagelar ing Batu (Jawa Timur, 1996), mapan ing Hotel Purnama. Yen ing Semarang ana protes gara-gara roti bakar, ing Batu ya ana sing gemremeng, ngresula, malah nyelathu petugas hotel, ’’Hotel berbintang ngene kok arep adus wae ra ana cidhuke!’’

Iku mung sawatara pratandha manawa kemewahan kang diupayakake dening panitia (KBJ) malah sok tinampa kadidene bab kang ora ngepenakake dening saperangan peserta. Kang luwih nandhes maneh iku malah rerasanane Djajus Pete, pengarang gamben saka Bojonegoro. Wektune wis lingsir wengi nalika kuwi, nanging Djajus isih gayeng glenikan karo kanca-kanca pengarang kang angel bisane ketemu yen ora ana acara-acara sarasehan utawa kongres ngono kuwi. Ana kang ngarani, senajan sapa wae ngakoni crita cekake Djajus kuwi pilih tandhing, nanging satemene luwih mantep Manawa Djajus crita kanthi lisan. Ringkese, critane Djajus bengi kuwi satemene wantah pangudarasa. Pranyata, senajan wis disedhiyani papan kepenak malah dheweke ora bisa ndang turu, kepara malahg melak-melik. ’’Lha iya, aku mau takon pegawene hotel, jare kamar kaya sing taknggoni kuwi sewengi sewane patang atus seket ewu rupiyah. Kuwi dienggoni wong loro. Tegese wong siji kaya aku iki kejatah rong atus selawe ewu sewengi mung kanggo mapan turu. Yen kongrese limang dina, rak etungane dadi sejuta luwih ta kuwi? Lha, rak aku banjur kelingan anak-anakku sing isih dha sekolah ta? Upama diwenehake rupa dhuwit, aku rak tetep bisa melu kongres, turu nggolek sing murah, cukup seket apa satus ewu sewengi. Rak mulih kongres aku bisa nyenengke sing neng omah, ta?’’

Cekake, ana kang ngrasa eman dene dhuwit watara limang milyar rupiyah kanggo KBJ kuwi tibake luwih akeh kang tumanja ing urusan ’’turu’’ lan ’’mangan.’’ Kanthi iming-iming fasilitas kaya mengkono kuwi: mangan enak, turu kepenak (senajan Djajus Pete tibake malah klisikan), isih tambah bonus sertifikat kang gedhe pangajine mligine tumrap para guru, KBJ dadi kayadene kalodhangan plesir. Kathik wektune biasane kepetung omber, bisa nganti sepasar!

Ana kang asung pawadan, KBJ iku adicara kang sipate internasional, dadi wus murwat yen papan sarta samubarange ora nganggo kang kelas ecek-ecek. Mendah olehe nglelingsemi yen para tamu saka negara manca mung disugata papan lan pacitan sarwa prasaja! Mbokmenawa pawadan mangkono iku ora banget lupute. Mung, yen kesengsem mburu gebyar, buktine malah kanyatan kang gumelar sasuwene iki tibake malah, yen temen-temen olehe ngrasakake, apa ora luwih ngisin-isini?

Pak Ajip Rosyidi lumantar Yayasan Rancage wiwit 1993 saben taun paring ganjaran kanggo Sastra Jawa. Wujude hadiah Rancage, kanggo tokoh lan buku pinilih. Kejaba piagam, bebana kuwi wujud dhuwit nglimang yuta rupiyah. Tegese, Yayasan Rancage kang sakawit didegake kanggo Sastra Sunda kuwi wis asung urun saben taun Rp 10 yuta marang Sastra Jawa. Kamangka, pemangku budaya, basa, lan sastra Jawa dhewe kena diarani durung urun apa-apa ing bab iki. Lha, rak nyolong pethek tenan ta kuwi? Bisa nggawe acara andrawina kanthi wragat milyaran kok malah kaya api-api ora weruh yen para pengarange diopeni ’’wong liya’’?

Mulane, muga-muga KBJ V kang bakal digelar 2011 ing Surabaya mengko bisa minangkani usulane sawatara pengarang kaya kang nate diupayakake dening kadang Keliek Eswe ngadhepi tumapake KBJ IV (2006). Nalika semana sajake rembug wis diwiwiti, nanging banjur mandheg satengahe dalan. Saiba prayogane saupama rembug kang ndhamar mancung kuwi bisa disambung maneh, lan mengko kuwi bisa kababar buku-buku guritan, crita cekak, apadene novel pinilih.

Saupama KBJ diwragati watara limang milyar rupiyah, kudune rak bisa diprithil rong atus apa telung atus yuta rupiyah kanggo mbabar buku cacah sepuluh, kang istingarah paedahe ora mung bisa dirasakake nganti tumapake KBJ sabanjure.

Kanthi mangkono KBJ V wenang diarani ora mung mburu gebyar, nangin kepara sangsaya gumebyar kanthi anane buku-buku kang kababar ora mung saprelu ngluwari ujar. [Bonari Nabonenar]

Dimuat Solopos, rubrik Jagad Jawa (Kamis, 8 April 2010)

Saturday, 3 April 2010

Menuju Kongres Bahasa Jawa V, Surabaya 2011

KSJ Tidak Menandingi KBJ


Tulisan ini akan lebih bersifat klarifikasi (dalam konteks pertentangan yang dikesankan antara Kongres Sastra Jawa –selanjutnya disingkat KSJ dengan Kongres Bahasa Jawa –selanjutnya disingkat KBJ) dan sekaligus menggarisbawahi salah satu usulan Kepala Balai Bahasa Jawa Yogyakarta, Tirto Suwondo, dalam tulisannya bertajuk, Kongres Bahasa Jawa V, (Jawa Pos, Minggu, 21 Maret 2010).


Pada butir ke-3 usulannya, Tirto antara lain menulis, ’’Di satu sisi KSJ memang dinilai positif. Tetapi pengalaman Semarang menunjukkan ada kesan KSJ diselenggarakan hanya untuk ’tandingan’ KBJ.’’

Sebagai salah seorang penggagas Kongres Sastra Jawa (KSJ) saya tidak sedang membantah bahwa KSJ, bagi sebagian orang terkesan sebagai asal menandingi KBJ. Kenyataannya, jangankan mereka yang mengamati perkembangan dua kegiatan itu dari kejauhan, para pengarang Sastra Jawa Modern pun, bahkan yang sejak awal mendukung dan ikut bersusah-payah merealisasikan keinginan menggelar KSJ, belakangan ada pula yang menganggap KSJ sebagai gerakan waton sulaya (asal konfrontatif dengan KBJ).

Sebagai agenda 5 tahunan, KBJ I digelar di Semarang 1991 pada era Gubernur Ismail, merupakan proyek pemerintah yang didukung tiga daerah: Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Pada awalnya, KBJ memang disambut sebagai kabar baik, terutama oleh mereka yang menginginkan agar bahasa Jawa mendapatkan iklim yang lebih baik untuk tetap berada dan bahkan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Tetapi, terutama sejak KBJ II (Batu, 1996), beberapa pengarang mulai menunjukkan sikap ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggaraan KBJ. Esmiet, misalnya, melihat bahwa banyak sastrawan Jawa seharusnya mendapatkan undangan, tetapi ternyata tidak tampak di arena Kongres. Saya masih ingat, salah seorang penyair Jawa yang jadi ’’contoh kasus’’ saat itu ialah Budi Palopo. Ada dua versi mengenai ketidakhadiran Budi Palopo. Versi pertama mengatakan Panitia memang tidak mengundangnya, dan versi kedua mengatakan undangannya diserobot dan dimanfaatkan orang lain.

Ada juga rasan-rasan mengenai dominasi kaum akademisi, sehingga, kongres terkesan sebagai seminar akbar bin mewah. Saya masih ingat, betapa waktu itu ketika acara kongres sedang berlangsung, beberapa tokoh malah seolah membuat forum tandingan di dalam sebuah kamar. Bahkan, JS Sarmo yang datang dari Suriname sebagai wong jawa sekaligus akademisi pun memilih meninggalkan acara resmi pada salah satu sesi itu untuk ngobrol bersama: Suparto Brata, Esmiet, Tamsir AS, Bambang Sadono SY, D Zawawi Imron, Hasan Senthot.

Dari rasan-rasan para tokoh itulah antara lain kemudian berkembang pikiran-pikiran kritis terhadap KBJ yang salah satu di antaranya menemukan bentuknya pada KSJ. Kehadiran tokoh-tokoh, antara lain: Suparto Brata, N Sakdani Darmo Pamoedjo, Arswendo Atmowiloto, dan bahkan WS Rendra ketika itu, memberikan bobot tersendiri pada KSJ I yang digelar di Taman Budaya Surakarta, 6-7 Juli 2001. Hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan KBJ III (Hotel Ambarukma, Yogyakarta) beberapa orang panitia dan peserta KSJ I baru mendapatkan undangan, itu pun melalui telepon. Itulah salah satu bentuk reaksi yang tampak, dari Panitia KBJ terhadap adanya KSJ. Sementara itu polemik di media cetak terus bergulir, dan semakin ramai menjelang KSJ II dan KBJ IV di (Semarang, September 2006). Jika KSJ I membuat beberapa orang mendapat undangan mendadak dari Panitia KBJ III, sebaliknya KSJ II membuat salah seorang aktivisnya (ndilalah adalah saya, Bon) justru dicekal oleh Panitia KBJ IV.

Masih dalam paragraf yang sama, Tirto menyatakan, ’’Terlepas benar atau tidak (maksudnya: KSJ asal menandingi KBJ, Bon), hal itu menjadi suatu keniscayaan karena saat itu mereka (para pengarang dan pencinta sastra Jawa) merasa "tidak diakomodasi" oleh KBJ.’’ --kemudian menutup paragrafnya dengan harapan, ’’Untuk itu perlu langkah nyata agar tak muncul kecenderungan dikotomis yang memecah-belah.’’

Banyak pihak salah pengertian terhadap istilah ’akomodasi’ itu. Pengertian yang slah itu ialah bahwa mengakomodasi pengarang sastra Jawa adalah semata-mata melibatkan mereka di dalam kepanitiaan, mengundangnya sebagai peserta, atau ditampilkan sebagai pemakalah di dalam KBJ. Lagi-lagi, bahkan ada pula pengarang sastra Jawa yang masih memiliki pengertian yang salah seperti itu. Padahal, persoalan sesungguhnya terletak pada terakomodasinya aspirasi yang dalam sejarah pelaksanaan KBJ yang sudah 4 kali itu belum pernah dibicarakan dari hati ke hati antara kubu-kubu yang dikesankan berseberangan tersebut. Kalaulah para aktivis KSJ dianggap sebagai anak-anak nakal, mereka yang layak dipandang sebagai orangtua yang bijak pun belum pernah memanggil mereka untuk dituturi atau dinasihati, atau bahkan kalau perlu dimarahi. Menjelang KBJ IV, Keliek Eswe sudah berusaha membangun dialog dan mencoba menawarkan beberapa hal yang diinginkan para aktivis KSJ, antara lain bagaimana bisa diterbitkan buku-buku karya sastra (Jawa) untuk dijadikan bahan pendukung pembelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah. Seorang kawan dari Yogyakarta pun sudah secara mendadak dan terburu-buru datang ke Surabaya kala itu, tetapi dialog pun, entah karena apa, gagal terlaksana.

Sampai digelarnya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelestarian Sastra Daerah dan Bahasa Jawa Menyongsong KBJ V (Hotel Satelit Surabaya, 7 – 9 Oktober 2009) belum ada tanda-tanda akan terbangun dialog itu. Bahkan, saya pun tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut, baik sebagai salah seorang penggagas KSJ maupun dalam kapasitas saya sebagai Ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya.

Ketika saya memrotes melalui SMS, seorang kawan mewakili panitia meminta saya menyusul, tetapi saya tidak bisa datang karena saat itu telanjur bergerak ke kota lain. Melalui SMS pula beberapa saat kemudian ada kabar bahwa saya diangkat menjadi anggota Badan Pekerja KBJ V, dan saya tidak menyanggupinya. Kesimpulan sementara saya saat itu adalah, KBJ V pun masih didominasi pikiran yang keliru mengenai istilah ’akomodasi’ itu.

Tetapi, kemudian di dalam Kemah Budaya yang diselenggarakan Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro di kawasan wisata Dander, 27 hingga 29 Oktober 2009, ada kabar dari Suparto Brata dan JFX Hoery bahwa pada saatnya nanti Panitia KBJ V akan mengadakan dialog dengan berbagai pihak, termasuk dengan para pendukung KSJ.

Semoga saja dialog itu dapat terlaksana, sehingga kalaulah masih-masing pihak tetap akan berbeda pendapat pun, setidaknya bisa saling memahami dan tidak harus berbenturan karena perbedaan itu. (Bonari Nabonenar, salah seorang penggagas KSJ)

Jawa Pos, Minggu, 4 April 2010